Ett samarbete för framtiden

Bertegruppen är ett familjeföretag som består av Berte Qvarn, Berte Gård och SIA Glass. Familjen har brukat jorden runt Slöinge sedan 1569. Berte Qvarn är en av våra leverantörer och vi delar värderingar och sätt att jobba med hållbarhetsfrågor. De blev inspirerade av Polarbröds vision om Fossilfria mångfaldsgårdar (FFMG) och under 2019 tog Berte Gård tillsammans med Berte Qvarn fram en handlingsplan för att påbörja resan mot att bli en fossilfri mångfaldsgård. Polarbröd ville stödja denna resa och efter samtal beslutade vi att göra ett projekt tillsammans under 2020. Vi kom överens om att Berte Qvarn skulle särhålla gårdens höstveteskörd som vi sen skulle köpa och använda för att baka ett kakbröd. Tillsammans tänkte vi berätta om hur vi kan producera mat på ett sätt som minskar klimatpåverkan, bygger bördig mark och gynnar biologisk mångfald. Tyvärr drabbades vi av branden, vilket gjorde det omöjligt att baka det planerade kakbrödet. Vi beslutade oss därför för att använda vetet i brödmixen.

Vad är då en fossilfri mångfaldsgård?

Det är en gård som drivs fossilfritt, som har en växtföljd som gynnar markbördighet och som satsar på åtgärder som värnar biologisk mångfald.

De flesta problemen inom jordbruket orsakas av monokultursjordbruk – att man odlar samma sak på samma jord år efter år med hjälp av stora mängder handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Lösningen är att satsa på mångfald, som är vad visionen fossilfri mångfaldsgård handlar om. Förnybar energi minskar utsläpp av växthusgaser. En bra växtföljd – där man odlar olika grödor från år till år – ger bördigare jord med mer maskar och mikroorganismer. Det gynnar grödorna och minskar behovet av gödsel och bekämpningsmedel. Det finns många åtgärder man kan satsa på för att gynna biologisk mångfald, t.ex. att skapa olika typer av biotoper på gården – kantzoner med blommande växter, skyddszoner, lärkrutor, våtmarker, osv. – som attraherar en mångfald av mikroorganismer, insekter, fåglar och småvilt.

Läs mer om Berte Qvarns hållbarhetsarbete

Läs mer
Produkten av samarbetet

Baka din egen Polarkaka

Läs mer om Brödmixen