Økonomisk bærekraftighet

I Polarbröd er det en underliggende kultur som oppmuntrer til å ta hensyn til alle aspekter før en avgjørelse tas.

En økonomisk sunn bedrift som går med overskudd har aldri vært et mål i seg selv, men snarere et middel for å skape andre gode ting; gode produkter, arbeidsplasser i distriktene, langsiktighet, handlingskraft og uavhengighet.

Vi vil være en positiv kraft med lokal forankring i de kommuner vi opererer i, og gjøre kloke investering for fremtiden. Ved å tilby arbeidsplasser i de mindre distriktene i nord, og betale skatt hit, bidrar virksomheten til samfunnsøkonomien og den økonomiske velstanden.

Sosial bærekraftighet

I en sosial bærekraftig verden får alle mennesker dekket sine grunnleggende behov samtidig som deres menneskerettigheter ivaretas. Som arbeidsgiver, innkjøper og samfunnsaktør jobber vi mot å virkeliggjøre dette.

Som en familiebedrift faller det oss helt naturlig å sette medarbeideren i sentrum. I Polarbrödkonsernet bruker vi å si at vi låner medarbeiderene av deres familier, ikke omvendt. Vår bedriftskultur preges av nytenkning, helhjertet innstilling og handlingskraft. Og denne kulturen skal også være med oss inn i fremtiden. Vi ser på likestilling og mangfold som en selvsagt forutsetning for å lykkes, og vil at alle våre medarbeidere skal ha samme forutsetninger for å utvikle seg i alle deler av vår virksomhet.

Når vi jobber med miljø og sosialtansvar handler det ikke bare om vår egen virksomhet. For å kunne nå våre mål må vi ha med oss hele kjeden, og våre samarbeidspartnere er avgjørende i dette arbeidet. Vi jobber for at alle våre samarbeidspartnere skal dele vår visjon og våre verdier for et langsiktig bærekraftig samfunn.

Våre innkjøpsbetingelser inneholder tydelige krav til leverandørene om at de har velfungerende rutiner for miljø- og kvalitetsstyring, og at de respekterer de grunnleggende prinsippene for menneskers rettigheter. Dette gjelder alle våre leverandører, og vi evaluerer kontinuerlig deres arbeid på denne fronten.