• Råvaror

    Polarbröd har som målsättning att nå full hållbarhet år 2022. Vi är medvetna om jordbrukets miljöpåverkan och därför ser vi över våra råvaror. Vi har tagit fram fyra kriterier för ett hållbart jordbruk; ekosystemtjänstvänligt, kretsloppsbaserat, fossilfritt och mättar mänskligheten.Vi har inte tagit ställning i frågan om valet mellan ekologiskt och konventionellt. Vare sig konventionell eller ekologisk produktion möter fullt ut våra fyra kriterier. Dock bedömer vi att det ekologiska jordbrukets fördelar vad gäller kväveutsläpp och ekosystemtjänstvänlighet är så intressanta att vi vill agera även på detta område.

    Fossilfria mångfaldsgårdar: Polarbröd förespråkar så kallade mångfaldsgårdar. Gårdar som som har en fossilfri verksamhet, en varierad växtföljd och ett varierat landskap. Ta del av filmklipp där Stabs- och hållbarhetschef Carina Roos och koncernanalytiker Cindy Kite fördjupar sig i ämnet.

    Mål 2018: Polarbröd ska se över hur vi ska ta nästa steg mot hållbara råvaror 2022. Under året kommer alternativ att presenteras och vägval beslutas. Vi kommer också att se över våra mjölsorter för att bli än mer resurseffektiva genom att anpassa dem bättre efter våra behov och processer.
    Mål 2022: Långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd.