• Energi

    Polarbrödskoncernen har under lång tid köpt grön el. När vi 2012 insåg vidden av hållbarhetsutmaningarna – och därmed vikten av att ställa om för att säkra en uthållig försörjning– beslutade vi oss för att själva producera förnybar el. Åren 2013–2015 investerade vi genom systerbolaget Polarkraft AB närmare 160 miljoner i bygget av fyra nya vindkraftverk. Sedan i februari 2015 har vår egen vindelsproduktion med marginal motsvarat vår helt eldrivna brödbaknings elbehov. Under 2016, som var ett svagt vindår, har verken producerat 27,5 GWh vilket motsvarar 87 procent av Polarbröds behov, inklusive el till bolagets kontor, fastigheter och egna fryslager. För den del av bolagets förbrukning som vi ett år som förra året, inte själva har producerat köper vi ursprungsmärkt vindkraftsel. Under 2015 installerade vi solpaneler på taket på Polarbageriet i Älvsbyn. Idag levererar panelerna el ungefär motsvarande huvudkontorets behov.

    Mål 2017: Fortsätta arbetet med ökad självförsörjning på förnybar energi i hela koncernen. Arbeta med att stärka delaktigheten hos partners och medarbetare.

    Mål 2022: Tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på förnybar energi i hela koncernen.