Råvaror

Ur ett hållbarhetsperspektiv är råvaror Polarbröds största utmaning. Vi ställer om till att använda mjöl som är snällare mot naturen och samarbetar med andra för att jordbruket ska bli hållbart på lång sikt.

Mål 2019: Fasa in råvaror som är odlade på ett mer hållbart sätt i våra produkter. Råvaror som i hög utsträckning uppfyller kriterierna för fossilfria mångfaldsgårdar och som är mer anpassade till våra produkter och processer. Mål 2022: Långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd.

Vi har gjort analyser för brödets klimatpåverkan längs hela livscykeln och dessa visar tydligt att de allra största avtrycken kommer från råvarorna. Jordbruket har dessutom en negativ inverkan på den biologiska mångfalden och stor påverkan kring vattentillgång och försurning av haven. Omställningen till ett hållbart jordbruk är med andra ord avgörande för att kunna förse människor med mat i framtiden.

Vi har tagit fram fyra kriterier för ett hållbart jordbruk; ekosystemtjänstvänligt, kretsloppsbaserat, fossilfritt och mättar mänskligheten. Vi kallar vår vision för fossilfria mångfaldsgårdar. Det är gårdar som har en fossilfri verksamhet, en varierad växtföljd och ett varierat landskap.

Vi har inte tagit ställning i frågan om valet mellan ekologiskt och konventionellt. Vare sig konventionell eller ekologisk produktion möter fullt ut våra fyra kriterier. Dock bedömer vi att det ekologiska jordbrukets fördelar vad gäller kväveutsläpp och ekosystemtjänstvänlighet är så intressanta att vi vill agera även på detta område.

Frågor om stråförkortningsmedel

Det pågår en diskussion i branschen och media kring resthalter i livsmedel och andra miljö- och hälsoaspekter av bekämpningsmedel. För spannmål gäller detta främst användningen av just stråförkortning, eftersom det i princip endast är den typen av preparat som det förekommer resthalter av. I Sverige kontrollerar Livsmedelsverket årligen genom stickprov rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska och animaliska livsmedel, för att säkerställa att de inte innehåller skadliga eller för höga halter. Kontrollerna visar att mätbara halter av stråförkortningsmedel förekommer i vissa fall, främst i rågprodukter. Halterna ligger dock långt under gällande gränsvärden för livsmedel.

Varför används stråförkortningsmedel?
Stråförkortningsmedel används för att hämma sädesstråets längdtillväxt, så att det inte går av eller lägger sig ned vilket leder till försämrad kvalitet på skörden och ett svårare skördearbete. I Sverige har stråförkortningsmedel tidigare endast varit tillåtet att använda på råg, som har längre strån än övriga sädesslag. Inom övriga EU har lagstiftningen varit mindre restriktiv. Sedan 2011 tillåts också i Sverige användning av stråförkortningsmedel även för vete, korn och havre.

Kan era produkter innehålla spår av stråförkortningsmedel?
Idag så är 25% av vårt vetemjöl och 71% av vårt rågmjöl utan stråförkortningsmedel. Polarbröd har som målsättning att nå full hållbarhet år 2022. Vi är medvetna om jordbrukets miljöpåverkan och därför ser vi över våra råvaror. Vi efterfrågar idag mjöl som är odlat utan stråförkortningsmedel, samtidigt står vi i utmaningen att tillgången inte möter efterfrågan.

Vilka produkter innehåller idag mjöl med stråförkortningsmedel?
I teorin kan alla våra produkter innehålla stråförkortningsmedel. Våra leverantörer analyserar och säkerställer att våra råvaror ligger under gällande gränsvärden för livsmedel. I Sverige kontrollerar dessutom Livsmedelsverket årligen genom stickprov rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska och animaliska livsmedel, för att säkerställa att de inte innehåller skadliga eller för höga halter. Kontrollerna visar att mätbara halter av stråförkortningsmedel förekommer i vissa fall, främst i rågprodukter. Halterna ligger dock långt under gällande gränsvärden för livsmedel.

Tycker ni att det är okej att använda stråförkortningsmedel i odling av spannmål?
Enligt svensk lagstiftning så är det idag tillåtet att behandla spannmål med stråförkortningsmedel. Polarbröd har som målsättning att nå full hållbarhet år 2022. Vi är medvetna om jordbrukets miljöpåverkan och därför ser vi över våra råvaror. Vi efterfrågar idag mjöl som är odlat utan stråförkortningsmedel, samtidigt står vi i utmaningen att tillgången inte möter efterfrågan.