• Råvaror

    Polarbröd har som målsättning att nå full hållbarhet år 2022. Vi är medvetna om jordbrukets miljöpåverkan och därför ser vi över våra råvaror. Vi har tagit fram fyra kriterier för ett hållbart jordbruk; ekosystemtjänstvänligt, kretsloppsbaserat, fossilfritt och mättar mänskligheten.Vi har inte tagit ställning i frågan om valet mellan ekologiskt och konventionellt. Vare sig konventionell eller ekologisk produktion möter fullt ut våra fyra kriterier. Dock bedömer vi att det ekologiska jordbrukets fördelar vad gäller kväveutsläpp och ekosystemtjänstvänlighet är så intressanta att vi vill agera även på detta område.

    Fossilfria mångfaldsgårdar: Polarbröd förespråkar så kallade mångfaldsgårdar. Gårdar som som har en fossilfri verksamhet, en varierad växtföljd och ett varierat landskap. Ta del av filmklipp där Stabs- och hållbarhetschef Carina Roos och marknadsanalytiker Cindy Kite fördjupar sig i ämnet.

    Mål 2016: Fortsätta dialogen med våra leverantörer. Hitta en pilotgård där vi praktiskt kan testa och utvärdera vår vision för hållbart jordbruk: fossilfri mångfaldsgård.
    Mål 2022: Långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd.